1. Ivanova poslanica Glava 4 - Biblija Online

1
Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.
2
Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je.
3
A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu.
4
Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.
5
Oni su od svijeta, zato iz svijeta govore i svijet ih sluša.
6
Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.
7
Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
8
Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.
9
U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.
10
U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
11
Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
12
Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.
13
Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao.
14
I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.
15
Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
16
I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
17
U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu.
18
Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.
19
Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi.
20
Rekne li tko: "Ljubim Boga", a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.
21
I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.